วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.30   เป็นประธานพิธีราชสดุดี การเข้าค่ายลูกเสือโรงรียนในเครือข่ายป่าพะยอม  โรงเรียนบ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  นายภานุวัชร แก้วลำหัด