วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30 น.   ตรวจเยี่ยมการตรียมค่ายลูกเสือ  โรงเรียนบ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  นายภานุวัชร แก้วลำหัด