วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00.12.00   ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2561  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  นายภานุวัชร แก้วลำหัด