วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.30   ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62ประจำปี 2561  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตป่าพะยอม  นายภานุวัชร แก้วลำหัด