วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
14.00 -16.30   ติดตามการเตรียมจัดงานวันครู  เครือข่ายป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  นายภานุวัชร แก้วลำหัด