วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-15.30 น.   ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1  นายภานุวัชร แก้วลำหัด