วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
14.00.15.00 น.   ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (3 ขวบบริบูรณ์)  ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 1  นายภานุวัชร แก้วลำหัด